An Image

Miljöansvar

Vi på SOVA har som alla ett ansvar att göra vad vi kan för att minska vårt klimatavtryck. Vi arbetar aktivt med medvetna val av leverantörer och områden där vår verksamhet kan göra störst skillnad som energiförbrukning, logistik och transporter samt förpackning och avfall. 

Energi & transporter

All el som förbrukas inom vår verksamhet är fossilfri och vi strävar efter att köpa så mycket förnybar el som möjligt. 

Även om SOVA inte transporterar varor i egen regi är transporter både till oss och från oss en stor del av SOVAs totala miljöpåverkan. Det är vår största prioritering inom vårt miljöarbete att minska den negativa miljöpåverkan från transporter. I samarbete med de transportfirmor vi använder kontinuerligt, strävar vi efter att efter att minimera utsläppen som genereras av våra nödvändiga transporter genom att ha så få omlastningar som möjligt och köra så få kilometer som möjligt.

För ca 90% av slutleveranserna av sängar hem till kunderna har vi överenskommelser med våra transportörer att:

  • De ska utbilda och följa upp sina chaufförer i ekonomiskt körsätt.
  • De ska noggrant ta hänsyn till miljön vid planerandet av distributionsslingorna.
  • De ska om möjligt välja det mest miljövänliga alternativet vid nyanskaffning av materiel.

Vid nyanskaffningar av tjänstefordon använder vi endast personbilar med Hybrid eller El-drift.

Förpackning & avfall

Allt emballage som omhändertas i våra butiker och i transportledet källsorteras och återvinns på de lokala återvinningsstationer och anläggningarna i enlighet med rådande lokala regler och föreskrifter.

Vid återtag och destruktion av sängar och andra sängmöbler källsorteras komponenterna och återvinns till stor del (beroende på tillgängliga anläggningar och system för detta på lokal ort). Vid behov och när möjlighet ges selekteras tidigare använda varor ut beroende på skick och skänks till återbruk istället för att återvinnas. 

Vidare har vi även ett ansvar att använda vår position och uppmuntra våra leverantörer att arbeta hållbart med förpackningar och avfall. 

Mer om hållbarhet

Sömn är hälsa

Vår vision är att alla människor ska få vakna utvilade och fulla av energi, varje dag. Med 35 års erfarenhet vet vi att en kvalitetssäng är avgörande för en god natts sömn.

Hållbar arbetsplats

Vi strävar efter att erbjuda en sund och trivsam arbetsmiljö som präglas av en positiv attityd, personlig utveckling, eget ansvar och ömsesidig respekt.

Affärsetik

Vår strikta policy säkerställer integritet, rättvisa och ärlighet i alla våra affärsrelationer. Vi har nolltolerans mot trakasserier, korruption och mutor.

Certifieringar

Våra leverantörer arbetar aktivt med hållbarhet, något som märks i den stora variationen av certifieringar du kan hitta kopplat till hållbarhet, kvalitet och etiskt ansvarstagande.